Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považský rybár

Mestská konferencia

MIMORIADNA MESTSKÁ KONFERENCIA
MsO SRZ Považská Bystrica
20.9.2019


POZVÁNKA

na mimoriadnu mestskú konferenciu MsO SRZ Považská Bystrica, ktorá sa bude konať dňa 20.09.2019 od 17,00 hod. v Rybárskom dome MsO SRZ na ul. Komenského 107/3 v Považskej Bystrici (prezentácia delegátov zvolených na mimoriadnych členských schôdzach OO č. 1,2 a 3 MsO SRZ  v čase od 16,30 hod. do 17,00 hod.) s týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
  3. Správa mandátovej komisie
  4. Voľba delegátov a náhradníka na mimoriadny snem SRZ
  5. Diskusia
  6. Správa návrhovej komisie
  7. Záver

Dôvodom pre zvolanie mimoriadnej mestskej konferencie MsO SRZ Považská Bystrica je zvolenie delegátov a náhradníka na mimoriadny snem SRZ.

Podľa Metodického pokynu pre konanie mimoriadnych členských schôdzí ObO MsO SRZ a mimoriadnych mestských konferencií MsO SRZ sa oznámenie o konaní robí formou pozvánky, ktorú je možné zaslať poštou alebo vyvesením na informačnej tabuli organizácie, prípadne na webovej stránke organizácie alebo na inom dostatočne viditeľnom mieste.

Výbor MsO SRZ Považská Bystrica na svojom zasadnutí dňa 14.08.2019 rozhodol o zvolaní mimoriadnej MK formou pozvánky zverejnenej jej vyvesením  na informačných tabuliach  MsO SRZ Považská Bystrica a  na webovej stránke MsO SRZ. 

Mestská konferencia MsO SRZ Považská Bystrica

Termín konania: 22. marca 2019 (piatok) od 17,00h (prezentácia od 16,30h do 17,00h)
Miesto konania: Reštqaurácia Terno

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsO za rok 2018 a ciele na rok 2019
4. Správa o hospodárení MsO za rok 2018 a návrh rozpočtu MsO pre rok 2019
5. Správa kontrolnej komisie za rok 2018
6. Diskusia
7. Správa mandátovej komisie
8. Správa návrhovej komisie
9. Záver

Terno: 50 delegátov (92,5% účasť) z Obvodných organizácii č. 1., 2. a 3. MsO SRZ v Považskej Bystrici sa zišlo na Mestskej konferencii MsO SRZ PB v reštaurácii Terno. Z poverenia výboru MK viedol tajomník MsO JUDr. Ľubomír Krajný. Za RADU SRZ Žilina sa MK zúčastnili členovia Predsedníctva a Prezídia RADY SRZ Ing. Ľuboš Javor, tajomník RADY a Emanuel Seemen, prezident RADY.

Delegáti si zvolili pracovné predsedníctvo a komisie:
Pracovné predsedníctvo: Vladimír Vecel, JUDr. Ľubomír Krajný, Peter Kušnier a Mgr. Milan Dubnička
Návrhová komisia: predseda – Ing. Juraj Slaný, členovia – Jozef Krčmárik  a Ing. Marian Kuciak
Mandátová komisia: predseda  –  Miroslav Sýkora, členovia Ing. Karol Šperka a Milan Bajzík
Hodnotiacu správu za uplynulé obdobie roka 2018, v ktorej boli zahrnuté i diskusné príspevky z členských  schôdzi  obvodných organizácií a vyhodnotenie cieľov MsO na rok 2018 predniesol predseda MsO Vladimír Vecel. Predseda predniesol aj návrh cieľov na rok 2019.
V ďalšom predniesol JUDr. Ľubomír Krajný Správu o hospodárení MsO za rok 2018 a návrh rozpočtu MsO  na rok 2019, ktorý delegáti schválili. Predseda kontrolnej komisie Peter Kušnier predniesol správu kontrolnej komisie, ktorú vzali delegáti na vedomie.

Pred diskusiou prebehlo odovzdanie ocenení členom našej organizácie. Prezident a tajomník RADY SRZ odovzdali Zväzové vyznamenanie – Čestný odznak  SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve 2. stupňa (strieborný odznak a diplom) Milanovi Zelenákovi, Miroslavovi Cisíkovi a Tomášovi Valáškovi, Zväzové vyznamenanie - Čestné uznanie SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ Martinovi Berthótymu, Tiborovi Behríkovi.

V diskusii vystúpili 16  diskutujúci delegáti a hostia Ing. Ľuboš Javor, tajomník RADY  a Emanuel Seeman, prezidenta RADY:

-  Ing. Ľuboš Javor, tajomník RADY – informoval MK o prijatí nového zákona a vyhlášky o rybárstve, o jeho aplikácii do praxe, aktualizácii revírov, zmien, ktoré budú platiť od 01.01.2020 elektronizácii členskej základne, práci s mládežou a výstavách.

- Emanuel Seeman, prezident RADY informoval o zmenách v označovaní revírov, v povoleniach na rybolov, počte privlastnených rýb na jedno povolenie,

-  Ing. Ľuboš Javor, tajomník RADY – informoval o potrebe rybárskej podložky na revíroch chyť a pusť a pri schválenej hornej miery rýb od 01.01.2020,

- Vladimír Vecel – informoval o vypúšťaní Hričovského kanála v druhej polovici roka 2019 a Žufane od 07/2019,

- Miroslav Haviar -  informoval, že pri vypúšťaní iných kanálov ušlo cca 90% rýb,

- Jozef Haviar - vysvetlil problémy pri vypúšťaní kanála,

- Ing. Peter Marták – požiadal zástupcova Rady o poskytnutie siete na výlov,

- Ing. Ľuboš Javor, tajomník RADY – súhlasil s požičaním,

- Emanulel Seeman, prezident RADY vyzval na podporu petície na zálohovanie PET fliaš, či sa stretlo so všeobecným súhlasom,

- Lukáš Dúbravka – požiadal o schválenie  revíru Chyť a pusť na Domanižanke v časti od Mlyna na Lánskej po železničný most v Považskej Bystrici, svoju požiadavku odôvodnil, ide o úsek o dĺžke cca 1,3 km pričom 15 km je pre  rybolov  s privlastnením si úlovkov,

 - Ing. Karol Šperka – vyslovil nesúhlas, navrhol od úradu práce po Váh,

- Gustáv Šumec navrhol, aby si revír Chyť a pusť odsúhlasili najprv rybári, ktorí majú pstruhovú povolenku, t.j. cca 150 -200 členov, ostatní majú kaprové povolenky,

- Miroslav Haviar – informoval o stave rýb v minulosti v Domaniži o predátoroch, ale na záver revír Chyť a pusť doporučil schváliť,

-Jozef Haviar – informoval o stave rýb v Domaniži   a revír Chyť a pusť doporučil schváliť,

- Dušan Kalaš navrhol iný úsek,

- Peter Kušnier informoval o stave a výlove v minulosti,

- Briestenský – informoval o stave v Prečíne, o zarybnení  Domanižanky a  revír Chyť a pusť navrhol schváliť,

- Ing. Peter Marták – informoval o výlovoch v minulosti, mal pripomienky k malým vodným elektrárňam nad Liptovskou Marou,

- odpovedal Emanuel Seeman, prezident RADY, ktorý informoval, že  každá stavba je samostatne posudzovaná,

- odpovedal Ing. Ľuboš Javor, ktorý informoval, že za posledné 4 roky nebola schválená ani jedna malá vodná elektráreňa  o predaji rybníkov v Považskej Bystrici,

- Bohuslav Dinga – požiadal o 2% z dane z príjmov v prospech Juraja Dobiaša, bývalého predsedu MsO,

- Ing. Peter Bočinec – požiadal o informáciu, či je v KZ na rybníky zapracované vecné bremeno,

- Odpovedal Ing. Ľuboš Javor, tajomník RADY tak, že toto je zapracované ako vecné bremeno v kúpnej zmluve,

Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda Miroslav Sýkora. Návrh na uznesenie z MK predniesol jej predseda Ing. Juraj Slaný. Do návrhu Uznesenia z MK boli  zapracované pripomienky, o ktorých bolo jednotlivo hlasované. Konečné uznesenie z MK bolo jednohlasne schválené

Delegáti po 21,00h ukončili rokovanie MK.


 

22.3.2019 - Mestská konferencia MsO SRZ Považská Bystrica

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


webygroup


342705

Úvodná stránka