Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považský rybár

Členské schôdze 2018

Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ Považská Bystrica č.2


Termín konania: 3. marca 2018 (sobota) od 9,00h – 12,00h (prezentácia od 8,00h)
Miesto konania: Kino Mier

Pozvánky dostanú všetci členovia SRZ domov, povinná účasť vyplýva zo stanov SRZ. Na schôdzi môžete obdržať tlačivá na darovanie 2% z daní. Za neospravedlnenú neúčasť vzniká povinnosť 5 h brigád navyše.

Program:   
Prezentácia od 8,00h
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií.
3. Správa o činnosti Obvodnej organizácie za rok 2017 a ciele na rok 2018
4. Voľby členov výboru OO č.2 pre volebné obdobie 2018-2022
5. Diskusia
6. Správa mandátovej komisie
7. Správa volebnej komisie
8. Správa návrhovej komisie
9. Záver


Kino Mier - 3.3.2018: Na sobotnej výročnej členskej schôdzi OO SRZ PB č. 2 bolo 268 členov (72,82 %). Schôdzu viedol Ľ. Horínek. Predseda OO č.2 Karol Šperka predložil správu o činnosti za uplynulý rok a ciele na rok 2018. V správe informoval o činnosti výboru, o úspechoch našich športovcov, o podujatiach a pretekoch organizovaných našou organizáciou. Zhodnotil zarybnenie a úlovky členov, brigády, atď. Ďalej predseda volebne komisie Ing. Milan Podmaník predstavil nových kandidátov do výboru OO SRZ PB č.2 a prebehla voľba tajným hlasovaním. Schôdza pokračovala v diskusii, v ktorej zazneli otázky, na ktoré odpovedal tajomník MsO SRZ PB Lubomír Krajný:

p. Mráz sa pýtal
- Na VN Pod Dubovcom preteká jímka na sedimenty spoločnosti Slovenské štrkopiesky, trvá to už pol roka, revír je znehodnotený, kto to bude čistiť, treba urobiť s nimi poriadok, je nás 1500 – informovali sme OU ŽP Pov. Bystrica, je to v ich kompetencii, inak úlovky pod Dubovcom boli v minulom roku lepšie ako rok pred tým, hoci v ťažkých podmienkach.
p. Šperka skonštatoval, že
- Prístup rybárov k revírom, vodným nádržiam je kvôli súkromným vlastníkom nemožný, prečo to nerešpektujú, kto nám s tým pomôže  – máme rybárske právo, právo prístupu, no skúste zavolať policiu, je to priestupok, ani to nepomôže, kto si chce zachytať si miesto nájde.
p. Javorský skonštatoval, že
- Nikto nepustí na svoj pozemok cudzích rybárov, a čo v Pov. Teplej,  pozemky vlastní urbariát, do kedy nám tam dovolia chodiť? - ku pozemkom ktoré vlastníme my, máme zaistené právo prístupu.
p. Šumega sa pýtal
- Kade sa bude dať dostať k Slavojke, budú tam aj preteky, bude sa tam bagrovať, miesto cesty je tam násyp pre koľajisko - Slavojka sa už bágruje, samozrejme od trate je prístup obmedzený, keď sa to dokončí budete spokojní, po dokončení tam bude jeden z našich najlepších revírov, pokúsime sa to na jeseň zarybniť.
p. Rybárik sa pýtal
- Boli stanovené úlohy na minulej členskej schôdzi, čo je so Slavojkou, nič sme sa zo správy nedozvedeli - postupne dávame na internet takmer všetko, materiály, schôdze, brigády, robíme rybársky spravodaj, správa predsedu je už aj tak dosť rozsiahla, je ťažko tam všetko vsunúť.
p. Kopčan sa pýtal
- Prečo sa prestalo zarybňovať lieňom - Do Pov. Teplej sa dalo 50Kg, lieň bol nedostatkový, tiež sa už moc neloví, teda ani toľko nevysádza.
p. Rajnam sa pýtal
- Kedy sa budú riešiť problémy, ktoré sa zamietli na mestskej konferencii - WC, oprava unimobuniek - Mestská konferencia návrhy OO č.2 zamietla. Máme materiál na opláštenie unimobuniek, krov, treba doriešiť umiestnenie, potom možno rekonštruovať. Za mesiac to môže byť urobené. Riešime aj spor s urbariátom o platnosť zmluvy o budúcej zmluve na prenájom štvorky rybníka vTeplej. Vyvolali sme s nimi rokovania, no nesúhlasia s tým, tak to musí doriešiť súd.

Po diskusii volebná komisia zverejnila výsledky volieb členov výboru. Zo 127 odovzdaných hlasov bolo 111 platných. Zvolení boli kandidáti:  Rastislav Dudr (77 hlasov), Karol Šperka (72 hlasov), Juraj Slaný (52 hlasov). Nový výbor sa dohodol na funkcii presdedu OO č.2 - Karol Šperka a tajomníka Juraj Slaný. Členská schôdza zvolila 17 delgátov na mestskú konferenciu a prijala uznesenie.


 

3.3.2018 - Členská schôdza OO SRZ PB č. 2

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ Považská Bystrica č.3


Termín konania: 10. marca 2018 (sobota) od 9,00h – 12,00h (prezentácia od 8,00h)
Miesto konania: Kino Mier

Pozvánky dostanú všetci členovia SRZ domov, povinná účasť vyplýva zo stanov SRZ. Na schôdzi môžete obdržať tlačivá na darovanie 2% z daní. Za neospravedlnenú neúčasť vzniká povinnosť 5 h brigád navyše.

Program:
Prezentácia od 8,00h
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií.
3. Správa o činnosti Obvodnej organizácie za rok 2017 a ciele na rok 2018
4. Voľby členov výboru OO č.3 pre volebné obdobie 2018-2022
5. Diskusia
6. Správa mandátovej komisie
7. Správa volebnej komisie
8. Správa návrhovej komisie
9. Záver


Kino Mier - 10.3.2018: Na sobotnej výročnej členskej schôdzi OO SRZ PB č. 3 sa zúčastnilo 346 členov (70,76 %). Schôdzu viedol Marian Kuciak. Predseda OO č.3 Milan Bajzík predložil správu o činnosti za uplynulý rok a ciele na rok 2018. V správe informoval o činnosti výboru, o úspechoch našich športovcov, o podujatiach a pretekoch organizovaných našou organizáciou. Zhodnotil zarybnenie a úlovky členov, brigády, atď. Ďalej predseda volebne komisie predstavil nových kandidátov do výboru OO SRZ PB č.3 a prebehla voľba tajným hlasovaním. Schôdza pokračovala v diskusii, v ktorej zazneli otázky, na ktoré odpovedal predseda MsO SRZ Vladimír Vecel:

p. Martin Dúbravka opäť predložil návrhy z minulého roka, ktoré minulá mestská konferencia neschválila
- Vytvorenie úseku CHAP na rieke Váh od posledného vzdutia hladiny po vtok Teplanského potoka, vytvorenie úseku CHAP na potoku Domanižanka od železničného mosta po splav na sídlisku Lány, úprava lovnej miery Lipňa na miestných pstruhových vodách  z 27 na 30cm, do diskusie vytvorenie generačného stáda lipňa v chránenom úseku potoka. Spýtal sa prečo sa násada PD na potokoch neháji 14 dní, ale sa dovezie pred otvorením pstruhovej sezóny a hneď sa loví. - Je pravda, že návrhy na MK neprešli, aj keď o pár hlasov. Aj predseda bol proti tomu, máme málo revírov, nie je kde chytať. Navrhol iné miesto na CHAP, kam chodí na lipne. Aj úseky na Domanižanke sú pomerne navštevované. Treba to tu odsúhlasiť tu a pôjde to na MK. Tiež je za zvýšenie miery lipňa, treba to odhlasovať. Rovnako vytvorenie generačného stáda, o niečo sa pokúsime. Prestali sme zarybňovať malým pstruhom, lebo sme po zlovení zistili, že je to neefektívne. Radšej dáme rybárom lovné pstruhy. Vysádzanie násady je právopmoc hospodára a nikto iný do toho  nezasahuje.
- p. Miroslav Hološko skonštatoval, že
- všetky jeho príspevky z minulej schôdze na MK neprešli, táto schôdza nie je uznášaniaschopná, lebo nás tu nie je 50 percent, treba zvolávať na mestskú konferenciu všetkých rybárov, ako to bolo kedysi, tu sa zvolia delegáti vopred určení, ako majú hlasovať a koho majú voliť. Navrhol aby predseda Vecel odstúpil lebo nič neurobil. Skritizoval  v Pov. Teplej hospodárov, že ich tam nevidel, nasadili sa tam amury a tolstolobiky ktoré nie sú pôvodné, nemajú čo jesť a vznikla tam kaluž, hosodári by mali odstúpiť. Skonštatoval, že násada PD sa dala do dvoch splavov v Domaniži 70kg a do potoka v PB išlo len 100kg. Dal návrh aby sa pstruh potočný zarybňoval na jeseň, miesto toho v lete sa vysadil 35 cm pstruhy do dvoch splavov. Ihneď tam boli ,,rybári" a  medzi nimi aj členovia výboru. Skonštatoval, že členovia výboru pytlačili. Minulý rok sa nezlovila ani Teplanka - lipeň, vybrali to volavky. - Na potoky dávame pstruhy tesne pred zahájením najmä kvôli pytliakom, aby ich nepobrali. Už sme ich zopár pochytali. P. Hološko - vyznieva to akoby pytliak kričal chyťte pytliaka - či si pamätá ako prívlačoval v čase zákazu. Nepovedal ste dôvody, prečo by mal odstúpiť. Predseda súhlasil s kritikou hospodárov v Pov. Teplej, bude treba urobiť nejaké zmeny. Nesúhlasil s tým, že Teplá je kaluž, je to veľmi navštevované rybármi, sú tam úlovky. Nepôvodné ryby sem boli dovezené v 60 rokoch. Dnes sú už udomácnené a lovia sa. Keď sa zlovovala trojka, ludia kontrolovali, aby všetko išlo späť do  dvojky a jednotky. Naše násady rýb sú kvaliltné, názory môžu byť rôzne. Množstvo a miesto násady je v kompetencii hospodárov. Organizácia, ktorá má istý počet členov zakladá obvodné organizácie, systém je určený v stanovách, preto sú na MK delegáti. Chceme porušovať stanovy? Každá organizácia má na MK svojich delegátov, hlasuje sa spoločne.
- p. M. Jakubec konštatoval, že na hrádzu pri Zlatých pieskoch sa nedá dostať, je to zahradené, keď tam prídete tak vás vyženú,či sa nedá s tým niečo urobiť. Spýtal sa, či pod Dubovcom na hrádzi okolo ostrova by sa nedala rozšíriť cesta, keď tade chodia Tatrovky aby sa im dalo vyhnúť. - Skúsime s nimi rokovať, ale vraj nie je problém sa tam dostať (na hrádzu cez Zlaté piesky). Čo sa týka Dubovca, ide o stavenisko, je to na ich dobrej vôli, že nás tam púšťajú. Je obava aby nedošlo k úrazu pri prejazde nákladných áut.

- p. Podmaník sa spýtal p. Hološka,
- že koho myslel z výboru, že pytliačil, aj on je člen výboru a tým obvinil aj jeho. Prečo to neohlásil na políciu? Či to má podložené a či si je vedomý dôsledkov.

Po diskusii volebná komisia zverejnila výsledky volieb členov výboru. Zo 155 odovzdaných hlasov bolo 145 platných. Zvolení boli kandidáti:  MIlan Bajzík (134 hlasov), Pavol Kubík (112 hlasov), Marián Kuciak (82 hlasov). Pavol Kolembus (80hlasov) nebol zvolený. Nový výbor sa dohodol na funkcii presdedu OO č.3 - Milan Bajzík a tajomník Pavol Kubík. Členská schôdza zvolila 17 delgátov na mestskú konferenciu a prijala uznesenie, v ktorom boli schválené aj návrhy p. Dúbravku - Vytvorenie úseku CHAP na rieke Váh, vytvorenie úseku CHAP na potoku Domanižanka, úprava lovnej miery Lipňa z 27 na 30cm.


 

10.3.2018 - Členská schôdza OO SRZ PB č. 3

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ Považská Bystrica č.1


Termín konania: 11. marca 2018 (nedeľa) od 9,00h – 12,00h (prezentácia od 8,00h)
Miesto konania: Kino Mier

Pozvánky dostanú všetci členovia SRZ domov, povinná účasť vyplýva zo stanov SRZ. Na schôdzi môžete obdržať tlačivá na darovanie 2% z daní. Za neospravedlnenú neúčasť vzniká povinnosť 5 h brigád navyše.

Program:
Prezentácia od 8,00h
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií.
3. Správa o činnosti Obvodnej organizácie za rok 2017 a ciele na rok 2018
4. Voľby členov výboru OO č.1 pre volebné obdobie 2018-2022
5. Diskusia
6. Správa mandátovej komisie
7. Správa volebnej komisie
8. Správa návrhovej komisie
9. Záver


Kino Mier - 11.3.2018: Na nedeľnej výročnej členskej schôdzi OO SRZ PB č. 1 sa zúčastnilo 389 členov (82,07 %). Schôdzu viedol JUDr. Ľubomír Krajný. Predseda OO č.1 Miroslav Sýkora predložil správu o činnosti za uplynulý rok a ciele na rok 2018. V správe informoval o činnosti výboru, o úspechoch našich športovcov, o podujatiach a pretekoch organizovaných našou organizáciou. Zhodnotil zarybnenie a úlovky členov, brigády, atď. Ďalej predseda volebne komisie predstavil nových kandidátov do výboru OO SRZ PB č.1 a prebehla voľba tajným hlasovaním. Schôdza pokračovala v diskusii, v ktorej zazneli otázky, na ktoré odpovedal predseda MsO SRZ Vladimír Vecel:

p. Martin Berthoty sa spýtal
- či by bolo možné na Slavojke stanoviť 70cm hornú hranicu kapra - mohli by sme si stanoviť, no či to bude možné aj v novom zákone uvidíme neskôr, potom by sme sa tým zaoberali.

p. Peter Kušnier informoval
- o zmene revírovania na kanáli pri Beňove, po dlhodobých rokovaniach s Bytčianskou organizáciou bola dohodnutá spoločná hranica revírov, prvý vjazd na hrádzu z asfaltky.  - dochádza aj k zmene čísla revíru, problémy s Bytčou sme riešili cez RADU, oni chceli posunúť terajšiu hranicu až o 800m smerom k nám, my sme chceli ísť k prítoku potoka smerom hore. Nakoniec sme našli kompromis - zjazd na hrádzu.

p. Anton Šamaj sa pýtal
- na odkalovaciu jamu pod Dubovcom, či mieni firma, ktorá ťaží štrk túto jamu aj čistiť, lebo preteká a zanáša kalom revír Dubovec. Spýtal sa aj na situáciu okolo schvaľovania nového zákona o rybárstve. - Vieme o tej jame, máme s nimi dobré vzťahy, pomáhajú nám. Pýtali sme sa, že či to vyčistia po skončení ťažby, čakáme na vybudovanie prakovaciích miest, ako bolo pôvodne dohodnuté.

p. Milan Labudík upozornil
- na ďalších zosnulých, ktorý nie sú vyradaní - keď nie sme informovaní od pozostalých, najčastejšie pri žiadosti o vrátenie zaplatených peňazí, nemáme sa ako o tom dozvedieť, že niekto zomrel.

p. Július Markovič sa pýtal
- ako to bude s nízkym stavom vody Pod Dubovcom, podľa neho firma, ktorá tam ťaží štrk, sa vyhovára na stavbu železnice, aby mohli ťažiť hlbšie, rybári trpia. - stretávame sa s Doprastavom, keď bola nízka hladina a začali sme sa o to zaujímať, do večera voda začala stúpať. Dopravstav nepotrebuje nízku hladinu Váhu, asi bude niečo na tom pravda, že to potrebujú skôr Štrkopiesky, nezistili sme kto to dal znížiť. Zo štátom sa ťažko hýbe. O lov na priehrade je vysoký záujem aj zo strany rybárov z iných miest. Dubovec je náš revír, tam ich nepustíme. Čo sa týka Slavojky, na jar sa preteky neuskutočnia, skôr na jeseň, chcel by tam dať K2 a zahájiť to. Neskôr zarybniť viac.

 Po diskusii volebná komisia zverejnila výsledky volieb členov výboru. Zo 139 odovzdaných hlasov bolo 135 platných. Zvolení boli kandidáti:  Miroslav Sýkora (101 hlasov), Jozef Krčmárik (73 hlasov), Miloš Martinka (70 hlasov). Juraj Hrkota (53 hlasov) a Bohuš Dinga (26 hlasov) neboli zvolení. Nový výbor sa dohodol na funkcii presdedu OO č.1 - Miroslav Sýkora a tajomník Miloš Martinka. Členská schôdza zvolila 17 delgátov na mestskú konferenciu a prijala uznesenie.


 

11.3.2018 - Členská schôdza OO SRZ PB č. 1

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Rok 2017 ... viac>


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


webygroup


342739

Úvodná stránka